Integra Master Program® (IMP)

Интегративният подход към комуникативните разстройства

Integra Master Program® (IMP) e комплексна и интензивна холистична интервенция, в която са интегрирани всички области с пряко или косвено отношение към комуникативното разстройство на детето. За изграждането на всеки индивидуален терапевтичен и обучителен план, се прави обстойна невропсихологична, педагогическа и сензорно-моторна диагностика. Резултатите от нея оформят цялостния развитиен профил на детето, в който се вземат под внимание всички негови психомоторни, езикови, когнитивни, социални и емоционални дефицити, както и всякакъв вид незрелости и пропуски в обучението. На база на този пълен профил на детето се изготвя и неговата индивидуална IMP интервенция.

IMP следва стъпките на естественото развитие на детето и съчетава традиционните подходи в терапията и ограмотяването с последните постижения на невронауките в невромодулацията чрез модерни компютърно базирани и не компютърно базирани модули.

INTEGRA MASTER PROGRAM® не се изчерпва до, но включва следните основни елементи:

 • Авторски терапевтични протоколи за развиване на:
  • Рецептивната реч
  • Експресивната реч
  • Граматически правилна фразова реч, изречения и свързан текст
  • Прагматични умения за иницииране на разговор и водене на диалог
 • Ограмотяване:
  • Мултисензорен подход при дислексия, при неспецифични четивни разстройства и други обучителни трудности
  • Тренировъчен модул за бързо автоматизирано именуване, което подпомага интервенцията при всички видове четивни разстройства, подобрявайки гладкостта на четенето
  • Четене с разбиране
   • Диференциран подход, в зависимост от това дали проблемът е в изграждането и задържането на символните ментални изображения (най-често при дислексия) или на концептуалните ментални изображения (най-често при аутизъм и при сериозни нарушения на рецептивната реч)
   • Старт с индивидуално адаптирани текстове при децата с аутизъм или друг проблем в развитието със специфично или съпътстващо езиково разстройство.
  • Развитие на математическо мислене и базисно математическо ограмотяване
 • Високи технологии – през последните години разработката на високотехнологични програми в помощ на децата с проблеми в развитието е в подем. IMP широко използва такива, чиято ефективност се базира на доказателства.
  • Звукостимулация – iLS програмите за сензорномоторно развитие, концентрация и внимание, слухова преработка и четене, социализация
  • Езиково-речеви модули с технологията VoicePro
  • Темпо-ритъмни терапии – репликация на ритъмни модели с поетапно усложнение; Interactive Metronome
  • Компютърни програми развиващи аналитичното мислене, скоростта на преработката на информация, уменията за категоризация, концентрацията и паметта
  • Компютърни програми за тематично езиково развитие
  • Компютърни програми за базисно езиково ограмотяване
  • Компютърни програми за базисно математическо ограмотяване
 • Невромодулация – обединяващото име на всички неинвазивни и безопасни средства, разработени за повлияване на мозъчната активност на база на последните постижения в невронауките (обикновено се имат предвид високотехнологични устройства).
  • Невромодулация в IMP се постига с горецитираните високо-технологични програми, но също и с традиционните методи на езикова терапия и обучение. При необходимост се използват и специфични когнитивно-поведенчески подходи. Мозъкът е пластичен на всяка възраст, но особено в детска. Не само модерните високотехнологични инструменти обаче създават невронни пътеки и променят функционирането на мозъка в една или друга посока – правят го всяка една терапия, всяко едно обучение, начинът, по който възпитаваме децата си и реагираме или не реагираме на желателните и нежелателните им поведения.
  • В някои случаи дават много добър резултат и хемисферните стимулации, които подкрепят функциите само на едното мозъчно полукълбо, разработени специално за дислексия от проф. Dirk J. Bakker или тези на д-р Robert Melillo, които са и за другите проблеми в развитието.
 • Игрова терапия
  • Развитие на функционална игра, следвайки естественото й развитие при децата в норма
  • Развитие на игра наужким, следвайки естественото й развитие при децата в норма
  • Използване на игрови елементи за развитие на езика, когнитивните функции и социалните умения
  • Базиран на доказателства вариант на игрова терапия, в който връстници са ангажирани като медиатори за постигане на горните цели
 • Сензорно-моторна интервенция
  • При проблеми или затруднения с общата моторика
  • При проблеми или затруднения с фината моторика и за поетапно и систематично развитие на графомоторни умения
  • При задържани примитивни рефлекси и неразвити или незрели постурални рефлекси
 • Хранителна интервенция
  • При проблеми с дъвченето или други разстройства, затруднения или особености, свързани с храненето
  • Подробна информационна консултация на семейството за съществуващите по света и у нас изследвания и видове хранителни интервенции за децата с проблеми в развитието
  •  

Как става записването за INTEGRA MASTER PROGRAM®?

 • Записванията за Integra Master Program® стават само при наличието на свободни места, независимо от това колко рано е направена заявката. Спецификата на програмата предполага ограничен брой деца, с който може да се работи и минимум една година продължителност на работата с всяко едно дете. В повечето случаи продължителността е по-дълга.

 • Записванията за за присъствено включване в Integra Master Program® стават в началото на всяка учебна година (до края на септември). Само по изключение се приемат деца по време на започнала вече учебна година, ако има свободни места и, ако индивидуалният случай позволява да се завършат всички необходими модули преди лятната ваканция.

 • Записванията за онлайн пакета на Integra Master Program® се разглеждат целогодишно.

 • Включването на детето в IMP става след предварително попълване и анализ на няколко въпросника и извършване на обстойна невропсихологична, педагогическа и сензорно-моторна диагностика. Резултатите оформят цялостния профил на детето, на база на който се изгражда индивидуалния му терапевтичен и обучителен план.

Таксата за предварителната диагностика е в размер на 600 лв. Тя се заплаща в аванс, след предварително обсъждане на случая, потвърждение, че програмата е подходяща за детето и има свободни места към съответния момент. В този случай получавате достъп за създаването на акаунт и избор на метод за плащане. След като плащането се реализира и при предварителна заявка, се издава фактура.

Към момента IMP се предлага в следните пакети:

 • Базов пакет – Integra Master Program® Basic
  • Времетраене: три пъти седмично по два астрономически часа (6 часа седмично). Един астрономически час е равен на 60 минути.
  • Съдържание: Базовият пакет не включва iLS програмите и някои от останалите описани по-горе модули – подбират се най-приоритетните модули според индивидуалните нужди на детето.
  • Такса: 48 лв. на час (1152 лв. за един сет от 4 седмици).
 • Базов интензивен пакет – Integra Master Program® Basic Intense
  • Времетраене: пет пъти седмично по два астрономически часа (10 часа седмично). Един астрономически час е равен на 60 минути. 
  • Съдържание: не включва всички гореописани модули – подбират се най-приоритетните модули според индивидуалните нужди на детето.
  • Такса: 42 лв. на час. (1680 лв. за един сет от 4 седмици)
 • Стандартен пакет – Integra Master Program® Standard
  • Времетраене: пет пъти седмично по три астрономически часа (15 часа седмично). Един астрономически час е равен на 60 минути.
  • Съдържание: не включва всички гореописани модули – подбират се най-приоритетните модули според индивидуалните нужди на детето.
  • Такса: е 36 лв. на час. (2160 лв. за един сет от 4 седмици)
 • Пълен пакет – Integra Master Program® Complete
  • Времетраене: пет пъти седмично по четири астрономически часа (20 часа седмично). Един астрономически час е равен на 60 минути.
  • Съдържание: включва всички гореописани модули.
  • Такса: 30 лв. на час. (2400 лв. за един сет от 4 седмици)
 • Онлайн пакет – Integra Master Program® Online
  • Специфика: Тази версия на IMP е строго индивидуална що се отнася до диагностика и модули за интервенция. Тъй като става дума за дистанционна програма, тя се провежда от родител или друг възрастен, който се грижи за детето и съответно зависи от възможностите на всяко семейство да подсигури необходимото оборудване и качество на изпълнение за всеки различен модул. След предварително обсъждане на случая, се изготвя индивидуална оферта. В нея се включват възможните методи за диагностика и интервенция, тяхната организация и време, типа и размера на професионалната подкрепа и съответната такса. IMP Online е най-подходяща за ранна интервенция от 0 до 6 години, но може успешно да се прилага и при по-големи деца.
  • Времетраене: пет-седем дни седмично. Часовете зависят от индивидуалния случай – виж Специфика горе.
  • Съдържание: зависи от индивидуалния случай – виж Специфика горе.
  • Такса: индивидуална оферта, зависеща от случая – виж Специфика горе.

След предварително уточнение от кой пакет ще се възползва детето, ако той е подходящ за случая и има свободни места към съответния момент, се извършва авансово плащане за четири седмици напред. За целта получавате достъп за създаване на акаунт и избор на метод за плащане. Размерът на таксата зависи от броя на часовете включени в избрания пакет. Следващите плащания, след изразходване на предплатените часове, също се превеждат в аванс за четири седмици напред. За извършените плащания подлежи издаването на фактури, след своевременна заявка за такава.

При боледуване или друга уважителна причина за отсъствие, детето не губи предплатените си часове. След възобновяване на сесиите е необходимо пренастройване на графика за наваксване на материала. При някои неврологични модули, като тези на iLS, се налага започване на програмата отначало, ако прекъсването е било за повече от 3 поредни сесии. Предвид горното, не се толерират отсъствия по неналожителни причини. Ако такива се случват системно, детето подлежи на изключване от програмата.

Още програми