Privacy Policy

You are here:

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

От 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД).
Във връзка с това, считано от 20.10.20023 г. дружествата БЕСТСЕЛФ ЕООД, с ЕИК 205673796 и “КОГНИТИВА 23” ЕООД, с ЕИК 206273619 въвеждат следните промени в Политиките си за защита на личните данни:
Според избраната програма и услуги, Администратор на лични данни може да е или дружеството БЕСТСЕЛФ ЕООД, с ЕИК 205673796 или дружеството “КОГНИТИВА 23” ЕООД, с ЕИК 206273619, и двете регистрирани в съответствие със законите на Република България. Двете дружества обработват лични данни като съвместни Администратори по споразумение между тях.

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ:

1. БЕСТСЕЛФ ЕООД, с ЕИК 205673796;
ДАННИ ЗА КОНТАКТ:
• Адрес на управление: гр. София, п.к. 1797, р-н Изгрев, бул. Цариградско шосе № 30, бл. Балкан, вх. Д, ет. 7, ап. 18;
• Телефон: +359 887 474 090
• Имейл: info@bestself-therapy.com
• Уебсайт: https://bestself-therapy.com
• Управител на БЕСТСЕЛФ ЕООД и на “КОГНИТИВА 23” ЕООД: Даниела Стефанова Димитрова
2. “КОГНИТИВА 23” ЕООД, с ЕИК 206273619
• Адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. “Георги С. Раковски” № 163А, ап. 7;
• Телефон: +359 887 474 090
• Имейл: info@bestself-therapy.com
• Уебсайт: https://bestself-therapy.com
• Управител на БЕСТСЕЛФ ЕООД и на “КОГНИТИВА 23” ЕООД: Даниела Стефанова Димитрова

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ СА:

• от тип физическа идентичност: имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес, възраст, дата на раждане, местоживеене, майчин език, професионална квалификация, професия;
• други – информация за банкова сметка при плащания по банков път;
• данни за здравословното състояние, включително за поставени диагнози, доколкото е необходимо за участие в програмите и предоставянето на услугите;


Ние не обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

ИЗТОЧНИК:


Данните се получават от субекта на лични данни или от родител/настойник по отношение на дете.


Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: за участие в програми и предоставяне на услуги от страна на дружествата БЕСТСЕЛФ ЕООД, с ЕИК 205673796 и/или “КОГНИТИВА 23” ЕООД, с ЕИК 206273619.

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ Е:

 • участие в програми и предоставяне на услуги, във връзка със счетоводните изисквания и данъчното законодателство – чл.6, ал.1, б. «б» от ОРЗД;
 • легитимен интерес на дружествата БЕСТСЕЛФ ЕООД, с ЕИК 205673796 и/или “КОГНИТИВА 23” ЕООД, с ЕИК 206273619, например при евентуални претенции които биха могли да бъдат предявени към нас – чл.6, ал.1, б. «е» от ОРЗД.

предоставено съгласие за получаване на информация, видео, аудио и фото заснемане.

ВСИЧКИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ НАС ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАС, СА СЛЕДНИТЕ:


Осъществяване предмета на дейност на дружествата и предоставяне на услуги по актуални програми.

СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:


НАП, други държавни и общински органи на власт като Агенция за закрила на детето и др., на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

ЩЕ ПРЕПРАЩАТЕ ЛИ И ЩЕ СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА?

Ние няма да предоставяме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

СЪГЛАСИЕ:


Вие предоставяте за обработване от нас упоменатите Ваши лични данни или тези на детето Ви, тъй като без тях не би могло да предоставим нашите услуги. Нарочното Ви съгласие не е необходимо.


Приемайки тази Декларация – уведомление за поверителност на личните данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Изрично Ви съгласие за обработване на личните Ви данни или тези на детето Ви е необходимо само в случаите, когато служи за получаване на информация за наши други услуги и програми, като например получаване на информация, информационен бюлетин, провеждането на анкети, видео, аудио и фото заснемане и др.
Съгласието може да се оттегли по всяко време с писмо в свободна форма на имейла, посочен по-горе, освен ако не е налице друго основание, което да ни задължава или да ни дава право да продължим да обработваме личните данни на лицето.

В случай, че се затрудните да упражните правата си, можете по всяко време да се обърнете за това на посочените контакти за съдействие, включително за получаване на съответен формуляр.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ:

Дружествата БЕСТСЕЛФ ЕООД, с ЕИК 205673796 и/или “КОГНИТИВА 23” ЕООД, с ЕИК 206273619 нямат намерение да предадат Вашите лични данни на трети лица извън ЕС.
Когато за реализиране на някоя от програмите се използва уеббазиран софтуер, всеки от доставчиците на такъв софтуер, както и комуникационните канали, чрез които лицата предоставят лични данни като Viber, WhatsApp и др., са декларирали спазване изискванията на Общия регламент за защита на данните и са предоставили изискуемата информация на субектите на лични данни.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

Дружествата БЕСТСЕЛФ ЕООД, с ЕИК 205673796 и/или “КОГНИТИВА 23” ЕООД, с ЕИК 206273619 ще съхраняват Вашите лични данни, съгласно нормативно установените срокове, но не повече от 5 години след датата на прекратяване на отношенията Ви с тези дружества, а при дадено съгласие за обработване на лични данни – до оттегляне на съгласието, освен ако легитимния интерес на дружествата не посочва по-дълъг срок на съхранение.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп до личните си данни;
 • имате право да поискате корекция на личните Ви данни без ненужно забавяне, както и на данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
   Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 •  при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни, ще Ви предоставим нова Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели) при обработката на вашите лични данни.
Същите права можете да упражните ако сте родител или настойник по отношение на Вашите деца.

ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, когато счетете, че има извършено нарушение, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените данни за контакт на Дружествата БЕСТСЕЛФ ЕООД, с ЕИК 205673796 и/или “КОГНИТИВА 23” ЕООД, с ЕИК 206273619.

ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ ВАШИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ КАТО ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ В СВОБОДНА ФОРМА С ИСКАНЕТО ВИ НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА КОНТАКТ НА ДРУЖЕСТВАТА БЕСТСЕЛФ ЕООД, С ЕИК 205673796 И/ИЛИ “КОГНИТИВА 23” ЕООД, с ЕИК 206273619.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВСЕ ПАК СЕ ЗАТРУДНИТЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВАТА ВИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА ДРУЖЕСТВАТА БЕСТСЕЛФ ЕООД, С ЕИК 205673796 И/ИЛИ “КОГНИТИВА 23” ЕООД, С ЕИК 206273619.