Общи условия

You are here:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между БЕСТСЕЛФ ЕООД, с ЕИК 205673796 или „КОГНИТИВА 23“ ЕООД, с ЕИК 206273619, от една страна, и клиенти, желаещи и одобрени да получат услуги по програмите, предлагани от тези две дружества. Всяко от посочените Дружества се явява ИЗПЪЛНИТЕЛ на услуги по посочените по-долу програми, както следва:
  • Услуги по провеждане на програмите Safe and Sound Protocol™ (SSP), VoicePro™, Focus System™ (FS) и Interactive Metronome® (IM)се предоставят от “БЕСТСЕЛФ″ ЕООДс ЕИК 205673796, седалище и адрес на управление гр. София 1797 , бул. „Цариградско шосе“ N30, бл. Балкан, вх. Д, ет. 7, ап.18.
  • Услуги по провеждане на програмата Integra Master Program® (IMP)се предоставят от “Когнитива 23″ ЕООДс ЕИК 206273619, седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Раковски“ 163А, ет. 4, ап. 7;
  • Обща информация за всяка от услугите и Програмите се намира на сайта https://bestself-therapy.com.
 1. Тези Общи условия обвързват всички лица, които са одобрени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ползване на услугите по Програмите, предлагани чрез уеб сайта с адрес https://bestself-therapy.com.
 2. Одобрението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дадено лице като подходящо за предоставяне на услуги по горепосочените Програми е в резултат от професионална преценка, наличие на свободни места за конкретната Програма/Програми и не подлежи на оспорване от лицата, заявили желание да ползват услуги по тези Програми.
 3. При използване на Програмите, упоменати в този сайт лицата се задължават за спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
 4. С натискането на интерактивен бутон „Прочетох и съм съгласен сОбщите условияи ДЕКЛАРАЦИЯТА – УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на дружествата „БЕСТСЕЛФ“ ЕООД и/или „КОГНИТИВА 23“ ЕООД  лицата, които са извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни.
 5. Подавайки заявка за провеждане на Програма/Програми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (или негов законен представител) декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема, както и че след одобрението му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като подходящ за конкретни услуги по предлаганите Програми, е обвързан от тях в съответната им редакция, действаща към момента на приемането им.
 6. С извършване на плащане по направената заявка се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (или негов законен представител) е приел безусловно уговореното в Общите условия, и че същите са обвързващи за страните. Тарифата на ДРУЖЕСТВОТО-ИЗПЪЛНИТЕЛ е част от Общите условия.
 7. Всяка от Страните (ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ) заявява изрично и се съгласява, че потвърждаването на съгласие с Общите условия по електронен път ще има същите задължителни правни последици като подписа върху писмените документи и ще бъде допустимо доказателство за всяка институция за уреждане на спорове.
 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите по предлаганите ПРОГРАМИ и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, които вече са започнали ползване услуги по Програма/Програми при предходни Общи условия и тарифи, довършват Програмата/Програмите по Общи условия и тарифи, които са били действащи към момента на започване предоставянето на услугите.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ или КЛИЕНТ на услугите е Всяко лице (наричано по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”), което желае и е одобрено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подходящо да ползва за себе си, или за детето си (наричано по-долу “ДЕТЕТО”) услуги, свързани с една или повече от гореспоменатите програми за интервенция.

2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, въз основа на подробно попълнен въпросник, прави професионална преценка дали предлаганите услуги по Програмите, упоменати в т.1 по-горе, са подходящи за състоянието и нуждите на евентуалния КЛИЕНТ и ако има подходящи услуги и Програми и в случай, че има свободни места за тези услуги и програми към съответния момент, одобрява същото за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.          

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на неговото ДЕТЕ провеждането на една или повече от описаните ПРОГРАМИ (наричани по-долу “ПРОГРАМАТА” или „ПРОГРАМИТЕ“), присъствено в специализиран център или онлайн, при изпълнение настоящите Общи условия.

 

III. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага за възрастни КЛИЕНТИ единствено онлайн ПРОГРАМИ.
3.2. ПРОГРАМИТЕ за деца се предлагат присъствено и онлайн.
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава заявка за записване в избрана от него програма за себе си и/или ДЕТЕТО си.

3.4. Паралелно с подаване на заявката за записване в избрана от него ПРОГРАМА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва формуляр, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който посочва данни за себе си или ДЕТЕТО си, необходими да се прецени подходяща ли е ПРОГРАМАТА за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негово ДЕТЕ.

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в рамките на 10 работни дни от подаване на заявката уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходяща ли е програмата за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ДЕТЕТО му и има ли свободни места към съответния момент, за да се стартира процеса по прием.

3.6. След уведомяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стартиране на приема и след заплащане на услугите по подходящата Програма/Програми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва формуляри и въпросници, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които посочва данни за себе си или ДЕТЕТО си, необходими и за да му бъде изготвена индивидуална интервенция по избраната от него ПРОГРАМА.

3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира провеждането на тестове и оценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ДЕТЕТО му присъствено или онлайн, необходими за да му бъде изготвена индивидуална интервенция по избраната от него ПРОГРАМА.

 

IV.ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ И ЦЕНИ

4.1. Цените на предоставяните услуги по ПРОГРАМИТЕ са съгласно действащата Тарифа към настоящите Общи условия, обявена на сайта https://bestself-therapy.com. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правота да променя Тарифата си по всяко време като новата Тарифа ще действа занапред след обявяването й на сайта.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща таксата за оценка предварително, по банков път или с карта по сметката на дружеството, предлагащо избраната от него ПРОГРАМА/ПРОГРАМИ, съгласно действащата Тарифа към настоящите Общи условия.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща таксата за избраната от него ПРОГРАМА/ПРОГРАМИ предварително, по банков път или с карта по сметката на дружеството, предлагащо избраната от него ПРОГРАМА/ПРОГРАМИ.

4.4. Банковите сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са обявени на сайта https://bestself-therapy.com.

 

V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ

5.1. Обща информация за всички ПРОГРАМИ се съдържа в уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 5.2. Конкретната интервенция по всяка съответна ПРОГРАМА е индивидуална и се прави на базата на резултатите от оценката от настоящите Общи условия.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява предварителната оценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на ДЕТЕТО му.

5.4. Съобразно предварителната оценка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя индивидуалната интервенция по ПРОГРАМАТА;

5.5. Присъствените ПРОГРАМИ се провеждат индивидуално или в групи до 6 деца.
5.6. Онлайн ПРОГРАМИТЕ се провеждат индивидуално в домашни условия.
5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява цялостното изпълнение на ПРОГРАМАТА присъствено и съдейства за изпълнението на ПРОГРАМАТА, когато тя е в онлайн вариант.

5.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има ангажимента да доведе ДЕТЕТО в центъра за оценка или да подсигури провеждането на тестовете за оценка онлайн.

5.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има ангажимента да води детето в центъра за провеждане на присъствените часове по ПРОГРАМАТА/ПРОГРАМИТЕ.

5.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има ангажимент да осигури спазване на реда и уговорения график, в това число и за ДЕТЕТО СИ, касаещ присъствените сесии, в това число изискванията за облекло (изискват се удобни, меки и еластични дрехи, позволяващи свободно движение на тялото) и др., и да следи за това ДЕТЕТО му да спазва тези изисквания.     

5.11. При нарушения на установения ред и график от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ДЕТЕТО му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да отправи писмено предупреждение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (връчено на място в центъра или изпратено по електронна поща).

5.12. Ако нарушението се повтори, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на ПРОГРАМАТА/ ПРОГРАМИТЕ предсрочно с писмено съобщение без предизвестие и без да дължи възстановяване на предплатените суми, съобразно настоящите Общи условия.

5.13. Редът за провеждане на присъственото провеждане на ПРОГРАМАТА/ПРОГРАМИТЕ е обявен писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на видно място в центъра, а графика се уточнява конкретно със всеки отделен ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

5.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява изпълнение по ПРОГРАМАТА до приключването й.

 

VI. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ


6.1. Изпълнението по ПРОГРАМАТА/ПРОГРАМИТЕ може да се прекрати предсрочно:
6.1.1. По взаимно съгласие на страните, оформено писмено или чрез разменени имейли като в това споразумение страните уреждат и финансовите си взаимоотношения по повод изпълнение на услугите по ПРОГРАМАТА/ПРОГРАМИТЕ;

6.1.2. С двуседмично предизвестие, отправено писмено на място в центъра или по електронна поща от коя да е от двете страни до другата страна;

6.1.3. При виновно неизпълнение на настоящите Общи условия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие от изправната страна.

6.2. Ако е отправено предизвестие по т.4.1.2. (без да е налице вина на която и да е от страните), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на платеното възнаграждение само за частта от ПРОГРАМАТА, която продължава след изтичане срока на предизвестието.

6.3. Прекратяването е направено по т.4.1.3., виновната страна дължи на изправната страна обезщетение в размер на 50% от стойността на ползваните услуги.

 

VII. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да предприема всички разумни от търговска гледна точка мерки за сигурност и съхранение на информацията на и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така че да се предотврати всякакъв неоторизиран достъп или разкриване на личната информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговото ДЕТЕ.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа точността на данните и информацията и да се грижи за правилното й използване.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внедрил и използва различни и най-съвременни технологии, технически средства и процедури за криптиране, сигурност и защита на информацията и компютърните системи и мрежи от неоторизиран достъп.

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва физически, електронни и управленски процедури, за да защити личната информация, която се събира онлайн, както и гарантира мерки за ограничаване на достъпа до лична информация на лица, работещи от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез подписване на изрични писмени Споразумения за поверителност. Тези трети лица имат достъп и боравят с лични данни само до толкова, до колкото е необходимо за качествено предоставяне на услугите по съответните ПРОГРАМА/ПРОГРАМИ.

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва адекватни технологии и инструменти за криптиране, които са подходящи за събиране и прехвърляне на чувствителна информация като номера на кредитни карти и т.н.

7.6.  Базата данни, която поддържа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е защитена чрез алгоритъм на криптиране с два ключа Secure Socket Level („SSL“) криптиране и/или зад защитна стена с помощта на софтуер за сигурност.

7.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи повече информация относно Политиката за поверителност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сайта: https://bestself-therapy.com/bg/politika-na-poveritelnost/

 

VIII. СПОДЕЛЯНЕ С ДОВЕРЕНИ ТРЕТИ СТРАНИ

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да споделя данни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговото ДЕТЕ с трети страни само доколкото е законово задължен за това или пък това е необходимо с оглед качествено предоставяне на услугите. В последния случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ винаги е задължен да подпише изрично писмено Споразумение за поверителност на личните данни с третите лица, в което да уговори ангажименти за поверителността на данните от тяхна страна.

 

 1. IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

9.1. Съхранението, обработката и използването на личните данни се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), Закона за защита на личните данни и ДЕКЛАРАЦИЯТА – УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на дружествата БЕСТСЕЛФ ЕООД и/или „КОГНИТИВА 23“ ЕООД, публикувана на уеб-сайта https://bestself-therapy.com.

9.2. Сайтът и неговото съдържание, както и заснетите след получаване на съгласие за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видео, фото и аудио материали по време на предоставяне на услугите по ПРОГРАМАТА/ПРОГРАМИТЕ , са обекти на авторски права, притежавани от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Части от тях/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация.

9.3. В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛ качи снимка, видео или аудиозапис на сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или ги изпрати по имейл, или ги сподели по друг начин с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то той предоставя неизключително, постоянно, неотменимо, безвъзмездно и прехвърляемо авторско право на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което включва използване, промяна, възпроизвеждане, предаване, публикуване, показване, изтриване и разпространяване на тези снимка, видео или аудиозапис на сайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или чрез други медии и комуникационни канали за целите, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се е съгласил, попълвайки нарочен формуляр за съгласие.

9.4. При съмнение или при получаване на информация за малтретиране или форми на насилие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен веднага да информира компетентните органи за предприемане на адекватни мерки.

9.5.За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.

9.6. Данни за кореспонденция с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

 • Управител на БЕСТСЕЛФ ЕООД и на „КОГНИТИВА 23“ ЕООД: Даниела Стефанова Димитрова

9.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да променя настоящите Общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно.

 

Настоящите Общи условия са  обновени на 26.11.2023 г.